REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DWORSKA.PL

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną: www.sklep.dworska.pl , usługi medycznej polegającej zakupie testów w kierunku koronawirusa.
 2. Operatorem Serwisu i usługodawcą jest podmiot medyczny Nr 000000200237 DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (ul. Dworska 1B/LU1, 30-314 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Krakowie przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538865, REGON 360548070, NIP 9452182323.
 3. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 • 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Uczestnik musi:
 • posiadać dostęp do sieci Internet,
 • korzystać z przeglądarki internetowej,
 • mieć aktywne konto e‑mail zarejestrowane na jego prawdziwe dane.
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Uczestnik:
  1. zapoznał się z jego treścią oraz treścią Polityki Prywatności i Polityki Cookies,
  2. wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  3. wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania Uczestnika; 
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy i realizacji wybranej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  5. w przypadku wybrania Usługi polegającej na wykonaniu testu na koronawirusa SARS‑CoV‑2 („Test”) – wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez przewoźnika dostarczającego zestaw pobraniowy oraz laboratorium wykonujące badanie, tj. GynCentrum Sp. z o.o. Laboratorium Medyczne - oddział w Sosnowcu oraz kierowcy wykonującemu taką usługę przewozową.
 3. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin” w trakcie procedury zakupu.
 4. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga ujawniania tożsamości Uczestnika oraz wprowadzenia jego danych osobowych. Zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych Uczestnika, w tym powierzenie przetwarzania tych danych osobowych podmiotom, przy pomocy których realizowana będzie Usługa wykonania Testu, zawiera Polityka prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 6. Delta Sport Clinic uprawniona jest do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 7. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego aktualnej treści możliwy jest poprzez stronę: www.sklep.dworska.pl
 8. Uczestnik zobowiązany jest do uaktualnienia wszystkich danych wprowadzonych podczas procesu zakupu, w przypadku gdy doszło do ich zmiany. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponosi Uczestnik.

§3 OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym.
 4. Delta Sport Clinic zastrzega sobie prawo do usuwania treści o charakterze bezprawnym.

§4 USŁUGI

 1. W ramach Serwisu Uczestnik może skorzystać z następujących Usług:
  1. badanie immunologiczne w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2 SARS‑CoV‑2.
  2. badanie PCR w kierunku koronawirusa SARS‑CoV‑2 („Test”).
 2. (łącznie dalej: „Usługi”).
 3. Akceptując niniejszy Regulamin i zakupując, tym samym zlecając wykonanie Testu Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
  1. wyniki Testów na koronawirusa SARS‑CoV‑2 są także raportowane przez GynCentrum do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej według miejsca pobytu Uczestnika/Pacjenta (SANEPID), nie rzadziej niż raz dziennie,
  2. na podstawie informacji przekazanych w raportach, o których mowa w lit. a, jeżeli wynik Testu jest pozytywny, SANEPID podejmuje stosowne, przewidziane prawem, kroki w stosunku do osób zarażonych wirusem SARS‑CoV‑19.

 

§5 PRZEDMIOT I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Uczestnik zawiera umowę, wyrażając zgodę w postaci akceptacji regulaminu o jednorazowe wykonanie wybranej Usługi w zakresie zgodnym z opisem w §4.
 2. Usługa polegająca na wykonaniu Testu PCR zostanie wykonana w ciągu 36 godzin od dostarczenia do Delta Sport Clinic (Szpital Dworska) materiału kwalifikującego się do przeprowadzenia Testu.
 3. Umowę uznaje się za zawartą, a badanie możliwe do realizacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Uczestnik prawidłowo wypełnił, wydrukował i podpisał formularz zgody na badanie dostarczony w przesyłce.
  2. Uczestnik dokonał płatności za wybraną Usługę.
  3. Uczestnik przesłał na adres wskazany przez Delta Sport Clinic probówkę z badaniem, wykonanym zgodnie z załączoną instrukcją.
  4. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia zawarcie Umowy, a tym samym przeprowadzenia badania PCR.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Uczestnika w związku z zastrzeżeniami co do funkcjonowania Serwisu bądź świadczonej za jego pośrednictwem Usług powinna zostać przesłana do Delta Sport Clinic (Szpital Dworska) w formie pisemnej na adres: Szpital Dworska, 30-314 Kraków, ul. Dworska 1B/LU1], w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia świadczenia usługi i określać:
  1. dane Uczestnika i Podopiecznego, umożliwiające kontakt z Uczestnikiem,
  2. zarzuty wraz z ich uzasadnieniem,
  3. ewentualnie żądany przez Uczestnika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Delta Sport Clinic zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Delta Sport Clinic przez podmioty, za które nie ponosi odpowiedzialności, bądź które działają na jego rzecz jako podwykonawcy, Delta Sport Clinic przesyła Uczestnikowi w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 4. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Uczestnika, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Regulaminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte, za zgodą Uczestnika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od Delta Sport Clinic zwróci Uczestnikowi dokonaną płatność w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Uczestnikowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze -zm.) oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t. jedn. Dz. U. z 2019, nr 128, poz. 2134 ze zm.).
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Delta Sport Clinic.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi są realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
  1. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  2. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Delta Sport Clinic powinny być przesłane listem poleconym na adres 30-314 Kraków, ul. Dworska 1B/LU1 lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Serwis oraz świadczona za jego pośrednictwem usługa podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 5. Delta Sport Clinic dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu jednak nie może zapewnić i zagwarantować, że Serwis lub którakolwiek z jego funkcji będą dostępne nieprzerwanie oraz że będą wolne od jakichkolwiek błędów. Serwis może być czasowo niedostępny ze względu na konserwację dokonywaną przez Delta Sport Clinic lub dostawców zewnętrznych bądź z innych przyczyn pozostających poza kontrolą Delta Sport Clinic.
 6. Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.